Kv. Huggjärnet 12

Styr- och övervakningsinstallationer för ny kylmaskin SCMREF, ny fjärrvärmecentral och byte av 8st shuntgrupper

Kontaktperson

Christian Benediktsson

VD Automation

+46-731 51 77 00  
christian@solenco.se   christian@solenco.se

Fakta
År:2023
Byggherre:Wihlborgs Fastigheter
Tidsram:Juni 2023 - November 2023
Beställare:Klimatkyl

Bilder